Veznici

  • riječi koje povezuju rečenice i rečenične dijelove

VRSTE VEZNIKA:

  • sastavni: i, pa, pak, te, ni, niti
  • rastavni: ili
  • suprotni: a, ali, dok, god, nego, no, već, pa, pak, kad li, kad ono, kad to, a to, a ono
  • isključni: samo, samo što, tek, tek što, jedino, osim, osim što
  • zaključni: dakle, zato, stoga
  • izrični: da, da li, kako, gdje, e
  • vremenski: čim, dok, kada (kad), kako, pošto, nakon što
  • uzročni: jer, budući da, što, gdje, kako
  • namjerni: da, eda, kako, (ne bih) li, neka
  • posljedični: da, te
  • poredbeni i načinski: kako, kao, kao što, nego, no
  • pogodbeni: ako, da, kada, (kad) li
  • dopusni: premda, iako, ako i, makar