Predikat

  • član rečeničnoga ustrojstva koji nije ovisan o drugim članovima
  • sam sebi u rečenici otvara mjesto

Predikatne kategorije: lice, vrijeme, način i vid

Predikatne riječi: riječi pomoću kojih se u rečenici izriče sintaktička kategorija predikata

GLAGOLSKI PREDIKAT

  • predikat izrečen glagolskom riječju
  • predikatna riječ može biti glagol u finitnom obliku
  • takav se predikat može izreći jednostavnim i složenim glagolskim oblicima

U jednostavnu glagolskom obliku predikat se izriče jednom riječju:

Marko čita knjigu.

U složenu glagolskom obliku predikat se izriče s dvije ili više riječi:

Prošle je godine počela štedjeti novce za novi automobil.

IMENSKI PREDIKAT

  • predikat izrečen imenskom riječju sa sponom
  • predikatna riječ može biti imenska, tj. ime – takva imenska riječ zove se predikatno ime.

Predikatnom se imenu dodaju oblici pomoćnoga glagola biti da bi se izrekle predikatne kategorije. Glagol biti u takvoj se službi zove spona ili kopula.

U imenskom predikatu predikatno ime može biti:

1. imenica:

Ti si kukavica.

2. pridjev:

Neron nije bio lud.

3. zamjenica:

a) imenička:

On je on.

b) pridjevska:

Takva je uvijek bila.

broj (glavni i redni):

Nas smo četvorica, a naranče samo tri.

Imenica kao predikatno ime u nominativu može stajati i u instrumentalu:

Prošle je godine postao suvlasnikom najveće tvornice papira u zemlji.

Ista ta imenica u instrumentalu može se zamijeniti imenicom u nominativu.

Prošle je godine postao suvlasnik najveće tvornice papira u zemlji.

Osim glagola i imenske riječi predikatno ime može biti prilog i čitav prijedložni izraz:

To je divno.
Oni su u gradu.