Imenice

  • riječi kojima se imenuju bića, predmeti i pojave
  • prema leksičkim obilježjima imenice određujemo s obzirom na:

1. opseg značenja:

♦ OPĆE – sva biće, predmeti ili pojave iste vrste (djevojčica)
♦ VLASTITE – točno određeno biće, predmet ili pojava (Petra)
♦ ZBIRNE – skup istovrsnih bića, predmeta ili pojava koji se uzimaju kao cjelina (momčad)

2. čovjekov dodir s onim što znače:

♦ STVARNE ILI KONKRETNE – za opipljiva bića i predmete (knjiga, računalo, stol) ili bića i predmete koji nisu opipljivi, ali se zamišljaju kao da postoje ili kao da su nam nadohvat ruke (anđeo, mjesec)
♦ NESTVARNE ILI APSTRAKTNE – za nešto nestvarno, neopipljivo: radnju, osobine, osjećaje, stanja, fizičke i duševne moći, prirodne i društvene pojave (ljubav, bol, radost, san)

3. stupnjevanje po veličini:

♦ DEMINUTIVI ILI UMANJENICE (ptičica, knjižica)
♦ AUGMENTATIVI ILI UVEĆANICE (ptičurina, knjižurina)

4. stupnjevanje po osjećajnoj vezi:

♦ HIPOKORISTICI ILI ODMIL(N)ICE
♦ PEJORATIVI ILI POGRDNICE

Posebnu skupinu čine RADNE IMENICE – znače radnju, stanje, zbivanje i rezultat radnje (čežnja, učenje, borba, jurnjava, plovidba, pobjeda)

GRAMATIČKA OBILJEŽJA IMENICA:

A) ROD:

muški, ženski i srednji

♦ imenice na -a koje znače mušku osobu u jednini su muškog roda (vojvoda je stigao), a u množini muškog (vojvode su stigli) i ženskog (vojvode su stigle) roda
♦ neke imenice na -ica koje znače i mušku i žensku osobu mogu biti i muškog i ženskog roda (ovaj/ova izdajica, lutalica, propalica)
♦ neke imenice na -lo koje označavaju mušku osobu mogu biti i srednjeg i muškog roda (ovaj/ovo gunđalo)
♦ imenice na -če su srednjeg roda, iako znače mušku ili žensku osobu (momče, djevojče)
♦ imenice bol, glad, čar, splav i svrbež mogu biti i muškog i ženskog roda
♦ imenica doba srednjeg je roda, a kao imenica ženskog roda upotrebljava se samo u glazbenoj terminologiji

B) BROJ:

jednina i množina

♦ uz brojeve dva, tri, četiri i oba u N,A i V dolazi DVOJINA ILI DUAL (oblik koji je za muški i srednji rod jednak G jednine, a za ženski rod N množine)
♦ PLURALIA TANTUM – imenice koje imaju samo oblik za množinu, iako znače jednu stvar (gaće, vrata, naočale)

C) PADEŽ:

nezavisni: N, V i zavisni ili kosi: G, D, A, L, I

♦ neke imenice za različite padeže imaju isti oblik – ta se pojava naziva GRAMATIČKA HOMONIMIJA ILI SINKRETIZAM (G, D, L, I – radosti)

 

SKLONIDBA (DEKLINACIJA) IMENICA

  • N tko? što?
  • G koga? čega?
  • D komu? čemu?
  • A koga? što?
  • V o! oj!
  • L (o) kom (e)? (o) čem?
  • I (s) kim? (s) čim?

SKLONIDBA IMENICA MUŠKOGA RODA

Slonidba imenica muškoga roda što znače nešto neživo i onih što znače nešto živo

Neživo Jednina Množina Živo Jednina Množina
N fakultet fakulteti N učitelj učitelji
G fakulteta fakulteta G učitelja učitelja
D fakultetu fakultetima D učitelju učiteljima
A fakultet fakultete A učitelja učitelja
V fakultete fakulteti V učitelje učitelji
L fakultetu fakultetima L učitelju učiteljima
I fakultetom fakultetima I učiteljom učiteljima

 

SKLONDIDBA IMENICA ŽENSKOGA RODA

Opća sklonidba imenica ženskoga roda

Jednina Množina
N mudrost mudrosti
G mudrosti mudrosti
D mudrosti mudrostima
A mudrost mudrosti
V mudrosti mudrosti
L mudrosti mudrostima
I mudrošću mudrostima

 

Sklonidba imenica kć? i m?ti

Jednina Množina Jednina Množina
N kći kćeri N mati matere
G kćeri kćeri G matere matera
D kćeri kćerima D materi materama
A kćer kćeri A mater matere
V kćeri kćeri V mati matere
L kćeri kćerima L materi materama
I kćeri/kćerju kćerima I materom materama

 

SKLONDIDBA IMENICA SREDNJEGA RODA

Sklonidba imenica selopoljekumče i pleme

Jednina Množina Jednina Množina
N selo sela N polje polja
G sela sela G polja polja
D selu selima D polju poljima
A selo sela A polje polja
V selo sela V polje polja
L selu selima L polju poljima
I selom selima I poljem poljima

 

Jednina Množina Jednina Množina
N tele telad N pleme plemena
G teleta teladi G plemena plemena
D teletu teladi D plemenu plemenima
A tele telad A pleme plemena
V tele teladi V pleme plemena
L teletu teladi L plemenu plemenima
I teletom telad I plemenom plemenima