Glasovi hrvatskoga standardnog jezika

GLASOVI HRVATSKOGA STANDARDNOG JEZIKA

Hrvatski standardni jezik ima 32 glasa u ulozi fonema. To su u fonološkoj transkripciji:

glasovi16

 

 

 

OPIS I PODJELA GLASOVA
Glasovi hrvatskoga standardnoga jezika koji predstavljaju foneme opisuju se prema prema njihovim akustičkim i artikulacijskim svojstvima.

I. AKUSTIČKA SVOJSTVA GLASOVA: vokalnost, šumnost, kompaktnost, difuznost, gravisnost, akutnost, nazalnost, neprekidnost, zvučnost, stridentnost i napetost.

II. TVORBENA (ARTIKULACIJSKA) SVOJSTVA GLASOVA:

GLASOVI I NJIHOVA ARTIKULACIJSKA SVOJSTVA

SAMOGLASNICI (OTVORNICI, VOKALI) U HRVATSKOM STANDARDNOM JEZIKU:

Samoglasnici se po mjestu tvorbe dijele:

1. prema vodoravnom položaju jezika u odnosu prema tvrdom nepcu

  • prednji: i, e, ie
  • srednji: a
  • stražnji: o, u

2. prema stupnju uzdignutosti jezika prema nepcu

  • visoki: i, u
  • srednji: e, o
  • niski: a

3. prema položaju usana

  • neutralan položaj: e, i
  • široko otvorena usta: a
  • malo ispupčene usne i okrugli, uski otvor: o, u

Slogotvorno r za razliku od suglasnika r ima veću zvonkost i duže traje pa ima veći broj treptaja. Po mjestu tvorbe slogotvorno r nenepčani je, nadzubni glas kao i suglasnik r.

Mukli, neodređeni glas šva (ə) nefonemski je vokal, koji se izgovara uz neslogotvorne glasove.

SUGLASNICI (KONSONANTI) U HRVATSKOM STANDARDNOM JEZIKU:

SUGLASNICI PREMA MJESTU TVORBE:

1. prema sudjelovanju pomičnih govornih organa:
A) usneni:

  • dvousneni (bilabijali): p, b, m
  • zubnousneni (labiodentali): v, f

B) jezični:

  • prednjojezični: ǯ, č, ž, š, c, z, s, t, d, n, l, r
  • srednjojezični: j, lj, nj, ć, ʒ́
  • stražnjojezični: k, g, h

2. s obzirom na položaj pomičnih govornih organa prema nepomičnima:

A) ispred tvrdog nepca:

  • usneni (labijali): p, b, m, v, f
  • zubni (dentali): c, z, s, t, d, n
  • nadzubni (alveolari): r, l

B) na tvrdom nepcu – nepčanici ili palatali:

  • prednjotvrdonepčani: č, ž, š, ǯ
  • stražnjotvrdonepčani: nj, lj, j, ć, ž

C) iza tvrdog nepca – mekonepčani, velari: k, g, h

SUGLASNICI PREMA NAČINU PROLAZA ZRAČNE STRUJE (NAČINU TVORBE):

A) sonanti:

  • nosni (nazali): m, n, nj
  • treperavi (drhtavi, vibranti): r
  • spiranti: v, j
  • bočni (laterali): l, lj

B) šumnici:

  • zatvorni (praskavi, okluzivi): b, p, d, t, g, k
  • poluzatvorni (složeni, sliveni, afrikate): c, č, ć, ǯ, ʒ́
  • tjesnačni (frikativi): s, š, z, ž, f, h

SUGLASNICI PREMA DJELOVANJU GLASNICA

zvučni b d g z ž ǯ ʒ́
bezvučni p t k s š č ć f c h