Glasovi, fonemi i alofoni

GLAS

    • najmanji odsječak izgovorene riječi
    • skup akustičkih svojstava koji se opažaju i zovu se razlikovna obilježja

FONEM

    • jezična jedinica koja nema značenja
    • nema značenje, ali bitan je za značenje po tome što udruživanjem s drugim fonemima nastaju riječi različita značenja

Govornik hrvatskoga jezika razlikuje riječi brȁti i prȁti na osnovi njihova glasovnoga sastava. Niz r – a – t – i isti je u obje riječi, a razlikuju se glasovima b i p.

ALOFON

    • glasovna inačica fonema

Izgovor glasa ovisi o pojedincu (tj. o govorniku) i o okolini u kojoj se glas nađe.

U hrvatskom standardnom jeziku akustički se relativno jednostavno mogu razlikovati sljedeći alofoni: [ŋ], [ʒ], [γ], [F], [ś] i [ź].

Tako se na primjer fonem /n/ ostvaruje kao alofon [ŋ] ispred /k/ ili /g/:

banka [bàŋka]