Glagolske vrste

Zbog različitosti infinitivne i prezentske osnove glagole dijelimo na vrste, a neke vrste i na razrede.

I. vrsta: njoj pripadaju glagoli na –sti i –ći te niz glagola na –ti koji u ostalim oblicima imaju raznovrsne osnove, a one se ne mogu jednostavno izvesti iz infinitiva.

  • 1. razred – glagoli kojima infinitiv sadrži samoglasnik ispred svršetka -sti ili (rjeđe) -nijeti, a prezentska osnova završava suglasnicima dtsz.

krasti – kradem – krao

plesti – pletem – pleo

tresti – tresem – tresao

musti – muzem – muzao

  • 2. razred – glagoli kojima infinitiv sadrži suglasnik ispred svršetka -sti, a prezentska im osnova završava suglasnikom p ili b.

crpsti – crpem – crpao

grepsti – grebem – grebao

  • 3. razred – glagoli kojima infinitiv završava na -ći.

peći – pečem – pekao

  • 4. razred – glagoli koji sadrže –r– ispred završetka -ti-eti-ijeti:

vreti – vrijem – vreo

  • 5. razred – glagoli čiji infinitivi završavaju na -uti-eti ili -jeti, a ne pripadaju 4. razredu

čuti – čujem – čuo

  • 6. razred – glagoli čiji infinitivi završavaju na -iti

biti – bijem – bio

  • 7. razred – glagoli čiji infinitivi završavaju na -ati

slati – šaljem – slao

II. vrsta

Drugoj vrsti pripadaju glagoli koji u infinitivu završavaju na -nuti.

maknuti – maknem – maknuo

III. vrsta

Trećoj vrsti pripadaju glagoli s infinitivnim završecima -jeti-ljeti-njeti i prezentskim nastavcima -im-iš-i-imo-ite-e.

Većina tih glagola izvedena je iz pridjeva:

požutjeti (žut), oslijepjeti (slijep) itd.

Neki članovi ove vrste nisu izvedeni od pridjeva:

gorjeti – gorim – gorio

IV. vrsta

Četvrtoj vrsti pripadaju glagoli čiji infinitivi završavaju nastavkom -iti, a oblici u prezentu imaju nastavke: -im-iš-i-imo-ite-e.

žuriti – žurim – žurio

V. vrsta

Petoj vrsti pripadaju glagoli s infinitivnim završetkom -ati i prezentskim nastavcima -im-em-jem-am. Ne pripadaju joj glagoli na -ovati-evati i -ivati koji se svrstavaju u šestu vrstu.

  • 1. razred
   Ovom razredu pripadaju glagoli koji ispred -ati imaju čjšžštžd, a u prezentu nastavke -im-iš-i-imo-ite-e

bježati – bježim – bježao
zviždati – zviždim – zviždao

  • 2. razred
   Ovom razredu pripadaju glagoli koji prezent tvore nastavcima -em-eš-e-emo-ete-u

kašljati – kašljem – kašljao
orati – orem – orao

  • 3. razred
   Ovom razredu pripadaju glagoli s prezentskim nastavcima -jem-ješ-je-jemo-jete-ju. Ti nastavci na morfemskoj granici uzrokuju jotaciju.

disati – dišem – disao
kretati – krećem – kretao

  • 4. razred
   Ovom razredu pripadaju glagoli s prezentskim nastavcima -am-aš-a-amo-ate-aju.

hodati – hodam – hodao
zidati – zidam – zidao

VI. vrsta
Šestoj vrsti pripadaju glagoli koji tvore infinitivnu osnovu morfemima ovaevaiva (infinitiv na -o/e/i-vati), a u prezentu nakon odbacivanja -ati-ov-ev-iv zamjenjuju sa -uj- i na tako dobivenu osnovu dobivaju nastavke -em-eš-e-emo-ete-u.

štovati – štujem – štovao
bičevati – bičujem – bičevao
izgrađivati – izgrađujem – izgrađivao

NEPRAVILNI GLAGOLI
Nepravilni su glagoli oni koji svoje oblike tvore od supletivnih osnova: biti – jesam i budemhtjeti – hoćuići – idemspati – spim itd. Neke gramatike ove glagole određuju kao sedmu vrstu glagola.