Alomorfi

ALOMORF

  • isti morfem u svim oblicima neke riječi
  • različiti morfi ili izrazi istog morfema nazivaju se ALOMORFI (izgovorne varijante ili inačice morfema)

VRSTE:

A) DJELOMIČNO RAZLIČITI:

  • nauk = na + uk + Ø
  • nauci = na + uc + i
  • naučiti = na + uč + i + ti

B) POTPUNO RAZLIČITI (SUPLETIVNI ALOMORFI):

  • klela – kunem
  • čovjek – ljudi
  • ja – mi
  • alomorfi jednoga morfema kojima se pridružuje isti gramatički sadržaj i koji se mogu pojaviti u istoj okolini zovu se DUBLETE

dobr + og = dobr + oga

 • do pojave alomorfa dolazi zbog glasovnih promjena
 • osnova u kojoj se pojave alomorfi zbog neke glasovne promjene zove se ALOOSNOVA (inačica ili varijanta osnove)